Årsmøte i B. Langseth Arena

Klubben avholder årsmøte denne måneden.

Møtet blir i kantina på B. Langseth Arena tirsdag 28 februar klokka 19:00.

Dette står på sakslista:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap med revisjonsberetning

5. Innkomne forslag

6. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift 2023

7. Budsjett 2023

8. Behandle klubbens organisasjonsplan

9. Valg