Årsmøte Selbu Ballklubb 2021

Velkommen til årsmøte!

Skolebygget v/B.Langseth Arena
mandag 01.03.21 kl. 19.00

Som beskrevet i dagens utgave av Selbyggen, så ønsker vi å få påmelding til årsmøtet

slik at vi har bra kontroll på antall deltakere til møtet.

Påmelding sendes til vår sekretær, Preben Pettersen Uthus, på mobil 48127381.

Det blir ordinære årsmøtesaker (sakslista ligger allerede ute på SBK sin nettside),

og det er meldt inn sak knyttet til e-sport/e-fotball og status for lagerbygg/garderobebygg.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under på protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag
6. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift 2021
7. Budsjett 2021
8. Behandle klubbens organisasjonsplan
9. Valg